Online Theory Chapter Contributors


Dr. Varsha Samson Roy

Dr. Shailaja Gada Saxena

Dr. Bharat V Joshi

Dr. Judith Menezes

Dr. Madhuri Patil

Dr. Narendra Joshi

Dr. Partha Guha

Dr. Priya Kannan

Dr. Ranjana Mangoli

Dr. Rupin Shah

Dr. Sonal Vaidya

Dr. Virendra Shah

Dr. Shreyas Padgonakar

Dr. Vijay Mangoli

Dr. Satish Kumar Adiga

Dr. (Brig) R K Sharma

Dr. Natachandra Chimote

Dr. Nina Desai